Salg- og handelsbetingelser

1. Indledning

Nedenstående standard Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig
aftale mellem parterne. Disse Salgs- & Leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.

2. Priser

Alle priser er som nedenstående og der er ikke moms på denne ydelse. Kundens pris pr. produkt fremgår af ordrebekræftelsen. 

Nedenstående priser er standard listepriser.

Bemærk at der ved bestilling under 500kr. pålægges et administrationsgebyr svarende til kr. 125.- 

3. Tilbud

Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af Leverandørens standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. Kunden stiller lokalitet til rådighed, samt timesats for møde faktureres a kr. 895,- pr. time samt kørsel.

4. Ejendomsret

Ejendomsret, copyright og andre rettigheder til udleverede informationsmateriale tilhører Leverandøren ellerSkilteTryk.dk.

5. Ordre

Et køb er endeligt, når køber har bekræftet ordren. Herefter kan ordren ikke annulleres eller udsættes af køberen uden skriftlig
accept fra Leverandøren eller SkilteTryk.dk, dog kun mod betaling af evt. påløbne omkostninger.

Hvis der er aftalt en garanti levering afregnes for det aftalte antal af produkter, der er indkøbt, opbevaret for købers regning og risiko. Faste aftaler kan opsiges med 3 måneders varsel, såfremt der foreligger en kontrakt.

6. Levering

Levering sker hos kunder. Transport fremgår af fremsendte tilbud.

7. Leveringstid

Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på aftale mellem parterne ved ordreafgivelsen. Forsinkelse med levering giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til Leverandøren eller SkilteTryk.dk om at berigtige forholdet og Leverandøren ikke herefter inden rimelig tid leverer varen.

Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

8. Force majeure

SkilteTryk.dk hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde
eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for Leverandørens eller SkilteTryk.dk kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. 

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.

Endvidere hæfter SkilteTryk.dk ikke for monteret banner som bliver ødelagt eller revet ned ved vindstød over 8mm i sek. – det er kundens egen pligt at tage banner ned fra systemer, facader m.m. såfremt der bliver varslet med stærke vindstød.

SkilteTryk.dk hæfter ikke for ødelagte systemer, facademonteret systemer m.m. såfremt de opsatte systemer er på offentlig tilgængelige steder som kan beskadiges af personer uden opsyn, ved opsyn gælder kundens egen forsikring.

9. Mangler

Leverandøren indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning, samt at alle benyttede produkter er godkendt til brug af de Danske myndigheder.

10. Betaling

Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende: Netto kontant senest 8 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt beregnes rente 2,5 % pr. påbegyndt måned, herefter starter rykker og advokat proceduren.

11. Produktansvar

Forvolder et af Leverandørens leveret eller monteret produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter Leverandøren alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges sælger.

Leverandørens ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand. 

Leverandørens fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af Leverandøren, medmindre skaden kan henføres til Leverandørens produkt.

Såfremt Leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er køber forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang, som Leverandøren ovenfor har begrænset sit ansvar.

Ovenstående regler gælder alle handlende kunder i SkilteTryk.dk.

Med venlig hilsen
SkilteTryk.dk.

copyrights 2009SkilteTryk.dk.

Scroll to Top

Send en forespørgsel

Fortæl os hvad du gerne vil høre mere om, så kontakter vi dig med et tilbud som matcher dine behov.